Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavlína Sedláčková, IČO 09473661, se sídlem Skelná 1223/19, 466 02, Jablonec nad Nisou (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Skelná 1223/19, 466 02, Jablonec nad Nisou
E-mail: var@var.cz
Telefon: +420 776 290 309

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
 • cookies,
 • v případě podnikajících osob IČO, DIČ (dále jen „osobní údaje“)

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dalším subjektům (externím přepravcům, zajišťujícím dopravu objednaného zboží). Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Poučení subjektu údajů

Správce informuje své zákazníky, že mají právo:

 1. Být informováni o zpracování svých osobních údajů

Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 1. Požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům

Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. Na opravu poskytnutých osobních údajů

Pokud došlo na straně zákazníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, má zákazník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc má zákazník právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 1. Na výmaz poskytnutých osobních údajů

V určitých stanovených případech má zákazník právo požadovat, aby správce osobní údaje zákazníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, zákazník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost zákazníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo zákazníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje zákazníka ponechat) a o jejím vyřízení bude zákazník detailně informován.

 1. Na omezení zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však zákazník měl pocit, že provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, může zákazník podat žádost, aby jeho/její osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Žádost zákazníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

 1. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákazník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019.

Aktualizováno: